Skip to main content

Fondul pentru modernizare

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile


Ce se finanteaza:1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Masura are doua componente:1. Masura pentru PRODUCĂTORII de energie. In acest caz, valoarea maximă solicitată din fonduri / MWp instalat nu poate fi mai mare de 500.000 Euro.
2. Masura pentru AUTOCONSUM. In acest caz, valoarea maximă solicitată din fonduri / MWp instalat nu poate fi mai mare de 500.000 Euro, in cazul proiectelor care vor instala peste 1 MWp sau de 1.000.000 Euro, in cazul proiectelor care sunt sub 1 MWp putere instalata. De asemenea, cel putin 70% din productia de energie, trebuie consumata direct de solicitant.

Valoarea finantata


Plafonul maxim de finanțare de 20 milioane EUR pe beneficiar

Intreprinderi eligibile:


 • Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate)
 • întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin
 • intrepinderile solicitante trebuie sa aiba înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat", clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică electrică este cuprinsă în domeniile de activitate înregistrate ale solicitantului din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Conditii principale de indeplinit:


 • Solicitantul are personalitate juridică
 • Solicitantul îşi desfăşoară activitatea într-un sector eligibil
 • întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent
 • solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa, faliment sau lichidare
 • societatea nu trebuie sa fie in categoria intreprinderilor aflate in dificultate
 • si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile;
 • solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului.
 • solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului
Criterii acordare punctaj: exista un singur criteriu de punctare, respectiv cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile / MW instalat.
Pentru informatii suplimentare si analize privind eligibilitatea dvs, va rugam accesati formularul de contact.